Korte film om god praksis

Her finder du gratis korte film, der viser god undervisning fra hverdagen til glæde for de flersprogede elever - og alle de andre.
- Super inspiration til dig som professionel. 

Tre voksne sidder ved den samme computer

Don't tell it - show it!

Se eksemplarisk undervisning gennem korte og gratis film. Formidling gennem levende billeder har klare fordele; seeren kommer helt tæt på praksis, og der kommer mange nuancer med, når billeder og lyd supplerer hinanden. 


Film fra klasseværelset til den professionelle voksne

Filmkompagniet har i mange år produceret gratis film, der viser eksemplarisk undervisning om og fra folkeskolen - med skolelærere som målgruppe. Tanken bag filmene er, at ved at vise, hvad der virker, kan vi få mere af det. 

Blandt Filmkompagniets mange film er der en række, der handler om dansk som andetsprog. Disse kan varmt anbefales til inspiration, fx på et team- eller personalemøde. Du finder dem samt et par andre film om dsa i praksis på listen herunder.

Film om god praksis

 • Se en superfin praksisfilm på 13 minutter fra Filmkompagniet. Den handler om god sprogudviklende undervisning, hvor eleverne arbejder mundtligt og lærer både sprog og fag. 

  Samtaler i undervisningen er afgørende for elevernes læring - også i matematik. Når man taler sammen, gør man sig klart, hvad man tænker og ved, og eleverne udvikler både deres sprog og deres faglige forståelse. Men det er ikke lige let for alle elever at deltage i faglige samtaler. I denne fine film vises, hvordan man som lærer kan være ekstra opmærksom på de elever, der er ved at lære dansk, og tage hånd om at de lærer det sprog, der hører sammen med det faglige emne man arbejder med. 

  Se filmen Den der taler, lærer – både fag og fagsprog

 • Lærere kan medvirke til en mere inkluderende praksis. Få indspark til hvordan med denne gode praksisfilm på små 15 minutter fra Filmkompagniet.

  Mange skoler kæmper med at lukke et veldokumenteret karaktergab mellem et- og tosprogede elever. Filmen viser klip fra en 8. klasse på Grønnevang skole i Hillerød. Fokus i filmen er på læreren Mettes praktisering af de tre P’er i en kritisk farvebevidst pædagogik:

  • Plads til forskellighed
  • Positive og høje forventninger
  • Påskønnelse af elevperspektiver.

  I forlængelse heraf fokuserer filmen på den betydning dette faciliterede mulighedsrum får for elevernes oplevelser af og deltagelse i  undervisningen.

  Se filmen Kritisk farvebevidst pædagogik i praksis

 • Denne film på 17 minutter viser den relativt nye praksis i Danmark med at integrere nyankomne elever, der ikke taler dansk, i almenundervisningen allerede direkte fra ankomst.  

  En række tiltag der er vigtige for en vellykket direkte integration i almenklassen: 
   - afdækning af elevens sprog, kompetencer og tidligere skolegang 
   - fokus på barnets trivsel som det første; opbygning af en god relation til læreren, at få venner, inddragelse af eleven i klassefællesskabet
   - at eleven får undervisning i dansk som andetsprog basis uden for almenklassen
   - at inddrage eleven i aktiviteter i undervisningen med fokus på forståelse og deltagelsesmuligheder
   - vejledning af faglærere 

  Alt sammen tiltag der fremmer at eleven trives, udvikler sig og lærer - både fagligt og sprogligt.

  Se filmen Nyankomne elever direkte i almenundervisningen

 • Det er vigtigt for elever med dansk som andetsprog og for alle andre elever, at få et solidt og aktivt fagsprog.
  Denne glimrende film fra Filmkompagniet består af 6 klip fra forskellige fag, hvor lærere på Sølystskolen i Silkeborg integrerer sprogundervisningen i fagene. Lærerne demonstrerer i filmen løsninger til inspiration - lige til at kopiere.

  Se god praksis fra

  • 1. kl. matematik
  • 3. kl. dansk
  • 4. kl. natur og teknologi
  • 8. kl. fysik
  • 8. kl. biologi
  • 9. kl. dansk

  Målgruppen er alle lærere i folkeskolen, skoleledere og studerende.
  Filmen varer i alt 37 minutter.

  Se filmen Den sproglige dimension i alle fag

   

 • I denne film fra Filmkompagniet kommer du tæt på genrepædagogikken.
  Genrepædagogik er sprogbaseret undervisning. Det vil sige, at læreren underviser i sprog og indhold på samme tid.

  Genrepædagogik er også stilladserende undervisning, hvor læreren hele tiden modellerer opgaveløsninger. Genrepædagogikken handler om at nærme sig sproget og en ny viden i et givet emne, ved sammen at finde sprogets struktur. Man lærer at forskellige tekster har forskellige formål. Undervisning med genrepædagogik foregår oftest i flere faser. Der vil altid være en fase hvor læren styrer et fælles arbejde på klassen, som stilladserer elevernes selvstændige arbejde. I det fælles arbejde præsenterer læreren en nøje gennemtænkt model for opgaveløsning, som eleverne skal efterligne.

  Filmen er delt ind i fire afsnit á i alt 54 minutter:

  • Teaching learning cycle – ca. 16 minutter
  • Reading to learn - ca. 15 minutter
  • SFL – Systemisk Funktionel Lingvistik - ca. 13 minutter
  Se filmen Genrepædagogik i praksis

   

 • Film på seks sprog til forældre med dansk som andetsprog. Denne film fra Filmkompagniet viser formålet med skolen, og hvordan undervisningen er tilrettelagt samt, hvordan forældre i samarbejde med skolen kan sikre en god skolegang for deres børn.
   
  Velkommen til den danske folkeskole

  Se filmen Velkommen til den danske folkeskole
 • Det forventes, at børn kan 10.000 danske ord inden skolestart, så det er vigtigt at komme tidligt i gang.

  Denne film fra Filmkompagniet er til forældre til flersprogede børn. Pædagoger kan fx vise den til forældrene.
  Filmen kan ses på 9 forskellige sprog - dansk, albansk, arabisk, engelsk, somali, tyrkisk og urdu.

   

  sprog er en gave


  Se filmen Sprog er en gave fra mor og far

 • Filmen viser, hvordan man i den integrerede institution Tumlehøjen i Aarhus Vest arbejder med at integrere opmærksomhed på skrift på flere sprog i hverdagens pædagogiske praksis.

  Biliteracy i børnehaven

  Arbejdet med biliteracy kan bidrage til udviklingen af metalingvistisk opmærksomhed hos alle børn uanset sproglig baggrund, og det har afgørende betydning for børnenes generelle sprogudvikling og for deres læse- og skrivetilegnelse.

  Filmen henvender sig til kommende og nuværende pædagoger, pædagogiske ledere og forældre til børnehavebørn – og alle andre med interesse for sprogpædagogik og sprogtilegnelse.

  Filmen er produceret af Persona Film for VIA University College i samarbejde med Aarhus Kommune og med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

   

  Se filmen Biliteracy i børnehaven

 • Lærer Mette Dörner er ansat på Rødkærsbro Skole, hvor hun har som opgave både at koordinere og udvikle skolens basisundervisning og den sproglige dimension i fagene.

  Hun arbejder med at bygge bro mellem basisundervisningen og undervisningen i almenklasserne og har sat sig for at illustrere, hvor meget godt sprogarbejde, der allerede laves ude i klasserne. Det er der kommet nogle små korte inspirerende film ud af, som vi har fået lov at dele:

  Se hverdagsfilm fra Rødkærsbro Skole