Om CFU

For dig og din undervisning

CFU er det centrale resursecenter for skoler og ungdomsuddannelser i Region Midtjylland.

At du som underviser får den bedste service er vores fornemste opgave. Vores kerneydelser er :

 • Udlån af digitale og analoge læremidler, herunder e-bøger og streaming af tv-udsendelser og spillefilm
 • Vejledning om brugen af læremidler
 • Kurser og temadage

Med vores to informationsafdelinger i Herning og Aarhus samt udlånssamlingen/lageret i Viborg betjener vi grundskolerne og ungdomsuddannelserne i hele Region Midtjylland.

Hvem er vi

 • Centre for Undervisningsmidler Danmark

  Alle CFU’er i Danmark refererer til samme lov og har samme kerneydelser. 
  CFU’erne i Danmark er resurse- og udviklingscentre for skoler og uddannelsesinstitutioner. Centrene er forankrede i regionernes professionshøjskoler og har afdelinger landet over. Centrene betjener grundskolerne og ungdomsuddannelser i de respektive dækningsområder, som følger regionsgrænserne.   

  Kerneydelser

  CFU’ernes omdrejningspunkter er læremidler, vejledning og kurser – med følgende tilbud til undervisere:

  • Udlån af læremidler til egen inspiration og information
  • Udlån af læremidler til brug i undervisningen med eleverne, herunder e-bøger og streaming af tv-udsendelser og spillefilm
  • Formidling af viden om læremidler
  • Faglig, didaktisk vejledning med pædagogiske fagkonsulenter
  • Faglige og pædagogiske kurser og temadage

   

  Nationalt samarbejde

  Som enheder i seks professionshøjskoler har CFU’erne etableret et forpligtende og tæt samarbejde, der sikrer videndeling, en effektiv drift og et ensartet serviceniveau på de lovbestemte opgaver. Samarbejdet kaldes 'CFU Danmark’, og her sikres et nationalt tæt, forpligtende samarbejde. Centrene i Sydslesvig, på Færøerne og i Grønland er associerede samarbejdsparter.

  CFU Danmark står blandt andet for en række nationale projekter og varetager også relationerne til nationale samarbejdsparter, herunder samarbejdet med forlagsbranchen og AVU-medier.
  CFU Danmark har også ansvaret for udvikling og drift af den fælles materialeplatform mitCFU.

  Læs mere om CFU'erne i Danmark på cfu.dk

 • Baggrund og historie

  Fra skolecentral til Center for Undervisningsmidler
  - kært barn har haft mange navne...

  Det nuværende CFU's historie begyndte med de oprindelige 'skolecentraler', som i 1930'erne blev oprettet som "et sted, hvor skolefolk og skoleinteresserede kan søge impulser til fremskridt", som det hed i en datidig kilde.

  I 1970'erne blev centrene forankret i amterne som 'Amtscentraler for Undervisningsmidler' og senere 'Amtscentre for undervisning'. 

  Siden da har strukturen ændret sig flere gange, og nu eksisterer i alt seks Centre for Undervisningsmidler, som med afdelinger landet over er statsligt forankrede som en del af professionshøjskolerne.

  VIA CFU

  I Region Midtjylland er det os, VIA Center for Undervisningsmidler, som står til rådighed for undervisere i de tidligere Ringkøbing, Viborg og Århus amter. Og vi er glade for fortsat at tilbyde pædagogisk service på det høje niveau, vi er kendt for - uanset vores navn :-)

  Du kan læse mere om centrenes historie op til år 2000 i dette hæfte:

  Amtscentralen (pdf)

 • Love og bekendtgørelser

  Dyk ned i det formelle grundlag bag CFU'erne i Danmark

  Loven om Centre for Undervisningsmidler

  Lov 107: Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser


  Bekendtgørelsen om Centre for Undervisningsmidler

  Professionshøjskoler for videregående uddannelsers opgaver som centre for undervisningsmidler


  Rapport fra Udvalget om Centre for Undervisningsmidler

  Rapport om Centre for Undervisningsmidler


  Det rådgivende udvalg

  For at styrke dialogen og samarbejdet med skoler og lærere i vores samarbejdskommuner har vi i henhold til lovgivningen nedsat et rådgivende udvalg, hvis medlemmer repræsenterer ni centrale interessentgrupper.

  Bekendtgørelse om det rådgivende udvalg

  Medlemsliste - november 2018

 • CFU podcast

  I efteråret 2019 gik vi i luften med 'Når man taler om skolen' -en podcast VIA CFU.

  Det er pædagogisk konsulent Mikkel Aslak, der tilrettelægger og afvikler episoderne i podcasten 'Når man taler om skolen'. Her vender han i samtale med forskellige fagfolk udvalgte emner, som har det tilfælles, at de handler om skole, læring og undervisning.

  Læs mere om CFU's podcast: Når man taler om skolen - og find beskrivelse, links og noter til de enkelte afsnit.

 • Brugerundersøgelser

  Vi laver løbende brugerundersøgelser for at stille skarpt på de vigtigste indsatsområder. 

  Her ser du resultatet fra de seneste to undersøgelser.

  Behovsundersøgelse 2013: Hvordan vil du ha' det?

  I foråret 2013 gennemførte CFU Danmark 2 x 5 fokusgruppeinterviews med henholdsvis lærere og skoleledere fra hele landet. For VIA CFU's vedkommende viste undersøgelserne, at de tydeligste temaer og ønsker til kommende indsatsområder er:

  Blandt lærerne
  • Synlighed: Bedre formidling af og mere information om CFU’s ydelser: Nyhedsbrev og direkte mails stærkt efterspurgt.
  • Kurser på hjemmebanen: Kurser og inputs tilrettelagt hjemme på skolerne, hvor hele faggrupper/team har mulighed for at deltage.
  • CFU som kritisk ven: Konsulenter som igangsættere og tovholdere ude på skolerne.
  Blandt lederne
  • Synlighed: Lederne var forundrede over, hvad og hvor meget CFU kan tilbyde, som de ikke kendte til. De opfordrede til mere pro aktiv kontakt fra CFU til skolerne.
  • Kurser på skolerne: Lederne ønsker at afvikle kurser og anden inspiration lokalt på skolerne for at kunne ramme flere og spare både kørsel, vikarer og tid.
  • Konsulenter som sparringspartnere: Der er et stort behov for opdatering af og hjælp til vejlederrollen – gerne i længere forløb, hvor en konsulent følger en gruppe lærere.
  • Inspiration om det digitale felt: Der er et stort behov for hjælp til overblik over digitale materialer og for ideer til, hvordan de anvendes og kobles med analoge materialer.
  Se resultaterne

  Læs rapport med de landsdækkende temaer og ønsker

  Se VIA CFU's opsamling af interviews med lærerne

  Se VIA CFU's opsamling af interviews med lederne

  Om undersøgelsen

  Formålet med undersøgelsen var at afdække nye indsatsområder for CFU’erne i forhold til lærernes og skoleledernes behov. Undersøgelsen er et supplement til CFU Danmarks online tilfredshedsundersøgelse fra efteråret 2012 og skal ses i forlængelse af denne. 

  Hvor den kvantitative undersøgelse havde fokus på tilfredsheden med og kendskabet til de nuværende forhold, er resultatet af den kvalitative fokusgruppeundersøgelse fremadskuende. De to undersøgelser giver til sammen et afsæt for udvikling og forbedring af CFU’s ydelser – både lokalt og i fællesskab mellem centrene på landsplan. 


  Tilfredshedsundersøgelse 2012: Er du tilfreds?

  I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere i hele landet.

  Undersøgelsens overordnede konklusioner for VIA CFU:
  • Brugerne foretrækker at kunne tilgå CFU både i cyberspace og i den virkelige verden: 88 % af brugerne kigger typisk på viacfu.dk, når de søger inspiration, rådgivning eller vejledning, mens 44 % (også) vælger at besøge centret i Herning eller i Aarhus.
  • Næsten alle er tilfredse med CFU’s materialer, hvad angår bredde og kvalitet: 93 % af brugerne er enige eller meget enige i, at CFU har et bredt og varieret udvalg af materialer til udlån og gennemsyn, og 94 % er enige eller meget enige i, at kvaliteten af de lånte materialer er stor.
  • Mange brugere er utilfredse med bookingsystemet: Hver femte bruger er uenig eller meget uenig i, at systemet fungerer fint.
  • Mange bruger CFU’s kursusvirksomhed: 71 % af brugerne deltager mindst en gang årligt i et af CFU’s kurser, herunder også temadage/konferencer. 87 % af disse er enige eller meget enige i, at CFU’s kurser/temadage /konferencer har en høj kvalitet.
  • Brugerne sætter pris på kursusmagasinet reflex: Kun hver 10. kender ikke bladet. 7 ud af 10 brugere kigger kursusudbuddet i reflex igennem, og 6 ud af 10 kigger i artikeldelen af bladet. 73 % af brugerne synes, at bladet er godt eller meget godt, mens 20 % svarer ’ved ikke’. Ingen synes, det er dårligt.
  • Mere end halvdelen af brugerne gør brug af de pædagogiske fagkonsulenter: 56 % af brugerne gør mindst én gang årligt brug af muligheden for direkte kontakt til en konsulent. Blandt disse er 82 % enige eller meget enige i, at de har fået god og brugbar sparring.
  • CFU er betydningsfuldt for lærerne: 77 % af brugerne har CFU som det oplagte valg, når undervisningen og fagligheden skal suppleres og udvikles. 55 % af brugerne mener, at CFU er decideret uundværligt.
  Se resultaterne

  Læs rapport med de primære konklusioner og tendenser

  Se VIA CFU's resultater

  Se undersøgelsens samlede resultater  

  Om undersøgelsen 

  Undersøgelsen formål var at tegne et billede af brugernes kendskab til CFU’s eksisterende ydelser og deres oplevelse af ydelsernes kvalitet – både på landsplan og på det enkelte center. 3010 CFU-brugere på landsplan har svaret. Heraf var de 895 brugere fra VIA CFU’s dækningsområde. Dette antal er repræsentativt.

Inspiration, viden og hjælp

Papirflyver med nyhedsbrev

NYT fra CFU

Abonnér på vores nyhedsbrev, og bliv opdateret med nyheder inden for kurser, læremidler og vejledning.

reflex med kurser for skoleåret 2020-2021

Kursusmagasinet reflex

reflex er VIA CFU's kursusmagasin, der kommer to gange årligt. Hent det senest nummer - eller et af de tidligere udgaver.
Brug for hjælp eller har du spørgsmål

Få svar på dine spørgsmål

Bøvler det?
Tjek denne liste med svar på de mest almindelige spørgsmål.