Test, prøver og evaluering

På denne side finder du beskrivelser af mange af de testværktøjer, der er beregnet til at evaluere elevernes viden og kompetencer i matematik.

Brug CFU op til prøven i matematik 
Herunder finder du links til forskellige typer af evalueringsmaterialer, test og prøver. Nogle kan du låne til gennemsyn på CFU - andre linker vi dig videre til på forlagenes hjemmesider.

Test, prøver og evalueringsmaterialer

 • I hver opgave indgår 10 opgaver med et spørgsmål på A-, B- og C-niveau. Materialets sigte er at få en opfattelse af, hvordan elevernes kompetencer ser ud med hensyn til:

  • Afkodningsfærdigheder og færdigheder i at orientere sig i en tekst (A-niveau) 
  • Færdighed i i at udføre enkle regneoperationer med hensyn til rigtig tolkning af de styrende matematiske ord og begreber (B-niveau)
  • Færdigheder i at drage logiske slutninger kunne udføre de regneoperationer – ofte flertrinsløsninger – der kræves (C-niveau)

  ALP er et materiale, der kan hjælpe læreren med at kortlægge sammenhængen mellem læsefærdigheder, læseforståelse og de matematiske grundbegreber.

  • Målgruppe: Klasseevaluering fra 2. klasse til voksenalder
  • Udgivet af: Forlaget Scanvik og udarbejdet af Gudrun Malmer
 • Matematikprøverne giver læreren mulighed for at undersøge, om eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder inden for hovedområderne Tal og algebra, Geometri og måling og Statistik og sandsynlighed.

  I matematikprøverne er der en progression i opgaverne, der leder hen mod kravene i trinmålene efter 3. og 6. klasse og slutmålene efter 9. klasse.
  Til hvert klassetrin er der én MAT-prøve, som består af et elevhæfte på 16 sider. Det er også muligt at tilgå prøverne digitalt

  • Målgruppe: Klasseevaluering 0.kl. – 9.kl.
  • Udgivet af: Hogrefe

  Lån Mat-materialet hjem til gennemsyn i mitCFU

   

 • Et kendetegn ved matematikvanskeligheder/dyskalkuli er, at man kan have svært ved hurtigt at kunne afgøre størrelsen af mængder. Denne test måler hurtigt denne evne, ved hjælp af rækker med klynger af prikker, hvor eleven hurtigt skal udpege de klynger med netop 4 prikker.

  - Målgruppe: Klassetest. 1.-9. klasse
  - Udgivet af: Kognitivt Centrum

   

 • Rummelighed i matematik er en serie, der består af 3 bøger, der henvender sig til lærere i den almindelige undervisning, men også til lærere, der arbejder inden for specialområdet. 

  I bog B er der en nyttig kortlægning, som har fokus på:

  • Færdigheder i at orientere sig på en side
  • Talforståelse
  • Opfattelse af rum og form
  • Hukommelse/koncentration/opmærksomhed
  • Problemløsning
  • Sprogforståelse
  • Løsningsstrategier.

  Materialet tager således fat i en række af de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med undervisningen i matematik. 


 • Materialet er et redskab, man kan anvende til at kortlægge og styrke elevens matematiske begrebsforståelse. Bogen indeholder en screening der vedrører elevens forudsætninger, potentialer, behov og motivation sat registrerings- og arbejdsark, som læreren kan tilpasse og benytte i den daglige undervisning.

 • Screeningen er opbygget som en tjekliste med at begrænset antal opgaver som alle i en aldersgruppe forventes at kunne klare. Screeningen indeholder bl.a. undersøgelse af:

  • Forståelse af cifferstrukturer, talforståelse og talbegrebet
  • Skema for tal/talrækken
  • Evnen til simple og komplekse regneoperationer
  • Forståelse af aritmetiske tegn
  • Spatial evne
  • Visio-spatial hukommelse
  • Perception
  • Planlægningsevne

  - Målgruppe: Individuel kortlægning (7-10 år, 11-15 år)
  - Udgivet af Kognitivt Centrum

   

 • Hvordan kan du evaluere din undervisning løbende med forlagets, dine egne eller andre værktøjer?

  Helt grundlæggende er der for de fleste en form for evaluering af eleverne løbende, men måske ikke så tydeligt eller formuleret evaluering af lærerens egen undervisning.

  Du kan fx bruge tidligere prøvesæt fra prøvebanken. Til disse prøver vil det være oplagt at bruge retteark udarbejdet for skriftlige censorer og udgivet i særligt format til matematiklærere, der gerne vil bruge prøvesæt til evaluering og/eller terminsprøver. Bo Kristensen fra UCL CFU har samlet dem på google drev i dette kortlink.dk/hyww

  Det er selvfølgelig muligt at anvende evalueringsformer fra mange forskellige bogsystemer, der ofte købes sammen med det pågældende bogsystem. Der er også mulighed for selv af lave opgaver til egen undervisning, der kan fungere som evaluering af egen undervisning.

  Uanset valg af metode kræver mange af de kendte evalueringsværktøjer, at du som underviser ser anderledes på de indsamlede data og/eller at du bruger et helt andet værktøj, der slet ikke siger noget om elevernes faglige niveau.

  Her kan nævnes værktøjer som peer feedback mellem lærere, hvor du fx kan finde inspiration til at komme i gang på peerfeedback.dk og lesson study, se fx bogen "The Teaching Gap"

  Eksempel på hvordan data kan se ud, her er det data fra rettearket til FP9 maj 2021. Det du ser en klasses resultater fra opgave 5 og 7.

  Kort analyse: I opgave 5 ses det at eleverne har sværest ved at løse de sidste delopgaver hvorimod opgave 7 ikke er påbegyndt for ca. 40% og dem der har løst opgaven helt eller delvist ikke har fået under 3 point tildelt, selve det matematiske emne og opgavens beskrivelse, skal man så læse sig ind i for at gennemskue, hvad eleverne specifikt har problemer med og givetvis ikke har fået tilegnet sig løsningsmetoder til i den daglige undervisning. Hertil vil det være relevant at se på den vejledende rettevejledning, der også findes på prøvebanken.dk.

  Skriftlig prøve FP9

  skriftlig prøve FP9

  Dette arbejde kan bruges til at få øje på hvor egen undervisning kan ændres og løftes i de forskellige fagområder i matematik. Det siger dog ikke noget om den generelle undervisning lider under en anden omlægning fx kan der være brug for mindre (I)nitiering (R)espons (F)eedback (det kan du fx læse mere om i "Vidensbaseret matematikundervisning - bind 1"), der i sig selv er mere kontrollerende og evaluerende og mindre præget af fokus på læring. Her kan nævnes at, der sagtens kan være brug for mere undervisning i metoder med åben opgaver, undersøgende matematik og reelle projekter, der kan tages udgangspunkt i de fire P'er af Mitchel Resnick, som ikke er bundet til et, men flere fagområder på en og samme tid.

  Der henvises i øvrigt til EMU, hvor der er en artikel om evaluering og feedback, der kunne være en gennemlæsning værd.

   

 • Herunder følger er række links, der kan være brugbare i undervisningen op til prøven, og i planlægning af både undervisning generelt og den mundtlige prøve i matematik.

  Pige snakker om matematik

  Generelt for undervisningen

  Det kan være en god idé at se på hvor meget af tiden i undervisningen, der bruges på at understøtte den mundtlige matematik. Til dette arbejde kan man med fordel kaste et blik på følgende materialer:

  Særligt for ordblinde

  Hvis du arbejde med ordblinde elever, som hele klasser eller bare et par stykker i din klasse, eller måske bare elever, der har det svært med matematik, så kan denne side måske være et besøg værd.

  Generelt om prøven

  Særlig for 9. klasse og 10. klasse A-prøve

  Der findes portaler hvor man kan hente færdige prøveoplæg, men også mulighed for at tilpasse oplæg og/eller lave egne fx her:

  Man kan også finde færdige prøveoplæg til download fx her:

  Særligt for 10. klasse B-prøven

  Til arbejder med at lave redegørelser, der skal udtrækkes til prøve, kan man med fordel kaste blikket på disse portaler og bogsystemer, der helt eller delvist kan dække undervisningen frem mod prøven. Du kan fx finde inspiration her:

 • Herunder følger en række nyttige links til informationer, der er nyttige, når man skal have elever til skriftlige prøver i matematik. Både for selve undervisningen op mod prøven og selve prøveafviklingen.

  Generelt om prøven

  Undervisningen

  I undervisningen kan der indgå dele af flere prøveforberedende elementer. Uden at lave undervisninger, der direkte er målrettet en prøve i faget, kan man med fordel godt lægge elementer af forberedende karakter ind i undervisningen, sådan at elever oplever en tryghed i at kende form, krav og forventninger til dem i den eller de prøver de skal aflægge sidst på skoleåret. Hertil kan det anbefales at kaste et blik på følgende links:

  Særligt for FP9