Sprog løs! Fælles Mål for dansk som andetsprog - 2023

Bliv en del af årets konferencedag i Aarhus om dansk som andetsprog - i godt selskab med teoretikere og praktikere med fælles interesse for den gode undervisning af flersprogede elever i grundskolen.

NB: Der åbnes for tilmelding ultimo maj.

Sted

Aarhus

Pris

1.690,00 kr.

Dato

05.10.2023

Tilmeldingsfrist

24.08.2023

Status

Ledige pladser

Om konferencen

At vores flersprogede elevers deltagelse i og udbytte af skolens almindelige undervisning er afhængig af, at de tilegner sig dansk, behøver vi næppe diskutere. Men hvordan ansporer, støtter og fremskynder vi bedst deres dansktilegnelsesproces? Med andre ord:
- Hvordan får vi eleverne til at sproge løs?
Følg konferencen, og hent programfolderen som pdf på www.viacfu.dk/faellesmaal

Program

09.00
Indskrivning, kaffe/te og brød 
 
09.30
Velkomst – og nyt på området 
Line Thingholm, lektor, VIA Efter- og videreuddannelse
  
10.00
Er dansk særligt svært? 
Fabio Trecca, seniorforsker, ph.d., Aarhus Universitet 
Dansk er kendetegnet ved nogle særlige udtalemæssige forhold, der får sproget til at lyde utydeligt for det uerfarne øre. Det kan medvirke til, at danske børn har sværere ved at lære deres modersmål end børn fra andre lande. Ny forskning tyder på, at danskere bruger den sproglige og visuelle kontekst til at kompensere for den slørede udtale. Men gælder dét også for børn, der lærer dansk som andetsprog? Oplægget giver bud på, hvordan tilegnelsen af dansk kan være en særlig udfordring for flersprogede børn, samt hvordan forskningsresultaterne kan omsættes til undervisningspraksis. 
 
10.30
Pause - kaffe/te og forlagsudstilling

11.00
Temaoplæg 1. runde  
 
12.00
Frokost og forlagsudstilling 
 
13.00
Temaoplæg 2. runde 
 
14.00
Pause - kaffe/te og forlagsudstilling 
 
14.20
Positive høje forventninger - hvorfor og hvordan? 
Anne Mette Færgeman, souschef, og Anita Ernst, afdelingsleder, Tingbjerg Skole og Fritid. 
På Tingbjerg Skole og Fritid arbejder vi målrettet med positive høje forventninger til elever, forældre og hinanden. Vores udgangspunkt er ’Tingbjerg-Undersøgelsen’ fra 2017, som viste, at vi havde markant lavere forventninger til vores elever, end vi burde have – og end de fortjente. Det besluttede vi os for at gøre noget ved - sammen.  Nu er vi så langt i vores proces, at vi kan se markante resultater og har gode erfaringer, som vi gerne vil dele med jer. 
 
15.00
Strække ben-pause 
 
15.10
Lingvistik med vild ild  
Søren Stochholm, lingvist, Sprogzonen
Du skal holde på både hat, briller og lattermuskler, når Sprogzonen præsenterer os for mindst 48 vokallyde, forholdsord i ulogiske forbindelser og et upræcist, uregelmæssigt og mangelfuldt dansk skriftsprog.  
Undervejs nærmer vi os svar på spørgsmålene: Hvorfor er dansk så svært at lære? - Og ér det egentlig så unikt svært? 
 
16.00
Farvel og tak for i dag.


​TEMAOPLÆG 
 
Vælg blandt følgende temaoplæg:  

Samtalelektier og flersprogethed i basisundervisningen  
Sandra Hansen, lærer i modtageklasserne i Gladsaxe Kommune
Samtalelektier og inddragelse af elevernes stærkeste sprog er to væsentlige dele af den gode undervisning, som foregår i Sandra Hansens modtagelsesklasser i Gladsaxe Kommune. I temagruppen vil Sandra fortælle om og give konkrete eksempler på, hvordan hun inddrager samtalelektier og elevernes sproglige resurser i undervisningen. Også elevprodukter og materialer vil blive inddraget. 
Særligt relevant for lærere og pædagoger i dsa -basis
- eksemplerne vil være fra undervisning af de yngre elever. 
 
Fagenes ord  
Edel Irene Nørgaard, lærer og læse-/ordblindevejleder, Vestfjendsskolen, Viborg Kommune 
Hvordan hjælper vi eleverne med at tilegne sig både fag og fagspecifikt ordforråd? I oplægget zoomer vi ind på fagenes ord og på, hvordan vi kan styrke elevernes faglige læring ved bevidst sprogfokuseret undervisning.   
Der bliver sproglige øvelser med udgangspunkt i de fire sproglige færdigheder - lytte, tale, læse, skrive - og der vil være eksempler på konkret materiale, som kan tages med hjem i egen undervisning.
Særligt relevant for dansk- og faglærere på alle klassetrin samt DSA-, læse- og OBU-vejledere. 

C  
DSA & co-teaching - samarbejde & struktur  
Malene Larsen, DSA-vejleder og selvstændig konsulent 
Hvordan kan co-teaching som samarbejdsform mellem DSA- og almenlærer styrke flersprogede elevers deltagelsesmuligheder i undervisningen? Med afsæt i sprogbaseret undervisning og kollektiv mestring vil vi kigge på, hvordan co-teaching kan danne ramme for, at faglig viden om dansk som andetsprog sættes i spil og implementeres i undervisningen i og på tværs af alle fag. Oplægget vil være en kombination af teori, eksempler og hands-on.  
Særligt relevant for DSA-lærere, vejledere, sproglige resursepersoner og lærere i almenundervisningen.
 
Tværsproglig tilgang til sprogundervisning  
Line Krogager Andersen, postdoc, Syddansk Universitet 
Uanset hvilket sprog du underviser i, har dine elever allerede erfaringer med at lære sprog og har forskellige sproglige resurser at trække på. Disse er der god grund til at inddrage i sprogundervisningen - men hvordan gør man egentlig det? Og hvordan undgår man, at tiden går fra det faglige indhold?  
Med afsæt i forskning forklarer oplægget begrundelserne for og principperne bag tværsproglig didaktik, translanguagingpædagogik og flersprogethedsdidaktik. Også konkrete aktiviteter og materialer, der kan bruges i din egen sprogundervisning, kommer på bordet. 
Særligt relevant for dsa-, dansk- og sproglærere.

Matematik og flersprogede elever 
Steffen Overgaard, lektor, Københavns Professionshøjskole  
Matematikfaget har sit eget sprog, men matematikundervisningen kan også være en mediator for at lære sprog - og dét er en pointe, når du skal tilgodese de flersprogede elever i undervisningen.   
I temagruppen får du konkrete eksempler på matematiske aktiviteter, der aktiverer dialogen mellem eleverne, så de lærer det særlige matematiksprog. Oplægget tager afsæt i projektet Mod på Mat, der har undersøgt flygtningebørns udfordringer i mødet med matematikundervisningen i danske skoler.  
Særligt relevant for matematiklærere i dsa-basis og i almenklasser, alle klassetrin.
 
Sprogstrategi på skoler (udbydes kun i 1. runde. Bemærk man kan kun vælge temaoplæg G i 2. runde, hvis man i 1. runde har valgt temaoplæg F)
Maria Neumann Larsen, selvstændig konsulent 
En sprogstrategi formulerer klare retningslinjer for en skoles holdninger og handlinger ift. sprog og flersprogethed - og beskriver skolens sprogudviklende didaktik og pædagogik. Den kan være et godt styringsredskab i det daglige arbejde og sikre, at skolen arbejder bevidst og effektivt med sprog.  
I temagruppen præsenteres en model for udvikling af sprogstrategi på skoleniveau, inspireret af et større tysk udviklingsprojekt. Der uddybes med eksempler på både proces og produkt fra danske skoler, der har arbejdet med at udvikle sprogstrategier. 
Særligt relevant for sprogvejledere, kommunale konsulenter, pædagogiske ledere, dsa-lærere og andre, der ønsker at arbejde med sprogstrategi på skoler.
 
Sprogstrategi på skoler - konkret procesplanlægning 
(udbydes kun i 2. runde - bemærk kan kun vælges hvis man har valgt temaoplæg F i 1. runde)
Maria Neumann Larsen, selvstændig konsulent 
I denne session bliver vi konkrete; her får I mulighed for superviseret planlægning af strategiarbejdet med udgangspunkt i egne lokale forhold - oplagt flere fra samme skole/institution. Det kan være afdækning af skolens nuværende arbejde med og holdninger til sprog og (fag-)sproglig udvikling; indhentning af elev- og medarbejderperspektiver; procesplanlægning ift. at formulere en sprogstrategi for skolen med afsæt i dataindsamlingen samt fokus på ledelsesunderstøttelse og inddragelse af hele personalet.  
Kun for deltagere, der også vælger temaoplæg F i 1. runde.


Målgruppe

Konferencen er relevant for lærere, skoleledere, skolepædagoger, sprogvejledere, resursepersoner og konsulenter med interesse for undervisning af flersprogede elever i grundskolen.

Instruktører

Line Thingholm - Lektor, VIA Efter- og videreuddannelse
Lotte Svane Strange Petersen - Pædagogisk konsulent, VIA CFU
Fabio Trecca - Seniorforsker, ph.d.
Anne Mette Færgeman - Souschef
Anita Ernst - Afdelingsleder
Søren Stochholm - Lingvist
Sandra Hansen - Modtagelsesklasselærer
Edel Irene Nørgaard - Lærer, læse- og ordblindevejleder
Malene Larsen - DSA-vejleder og selvstændig konsulent
Line Krogager Andersen - Postdoc
Steffen Overgaard - Lektor
Maria Neumann Larsen - Selvstændig konsulent

Fagområder

Dansk som andetsprog

Kontakt