Fælles mål for dansk som andetsprog - 2021

SPROG OG IDENTITET. Årets konferencedag handler om at kunne genkende sig selv i den skole, man er en del af - med mulighed for faglig og social deltagelse for alle i en undervisning, hvori mangfoldigheden kan spejle sig.

- Vi glæder os til at se jer på årets konferencedag.

Sted

Aarhus

Pris

1.490,00 kr.

Dato

07.10.2021

Tilmeldingsfrist

25.08.2021

Status

Ledige pladser

Om konferencen

For 18. år i træk byder vi velkommen til en dag om undervisning af flersprogede elever.

Følg konferencen på www.viacfu.dk/faellesmaal2021

PROGRAM

9.00: Indskrivning, kaffe/the og brød

9.30: Velkomst – og nyt på området
Line Thingholm, lektor, VIA pædagogik og CFU

9.50: Kulturelt ansvarlig pædagogik
Nadia Mansour, ph.d. og adjunkt i dansk
Alle børn og unge skal have mulighed for at se sig selv spejlet i det indhold, de møder i skolen. Det kræver en lighedsorienteret tilgang, en kulturelt ansvarlig pædagogik og en bevidst ledelsesstrategi. I oplægget belyses, hvordan man kan arbejde med indhold i undervisningen, som synliggør minoriteter fagligt og litterært uden at stigmatisere bestemte grupper af elever.

10.20: Pause - kaffe og forlagsudstilling

10.50: How do we close opportunity gaps faced by immigrant-background students?
The importance of a whole-school approach

Jim Cummins, professor emeritus, University of Toronto
Den internationalt anerkendte professor Jim Cummins præsenterer online fra Canada et bud på, hvordan vi kan sikre deltagelsesmuligheder for elever med immigrant baggrund. Cummins vil opsummere to forskningsfund med afgørende betydning for vores pædagogiske praksis, hvorefter vil han komme med eksempler på, hvordan man kan planlægge og afvikle en undervisning, der tilgodeser flersprogede elever og medvirker til at lukke det ’opportunity gap’, der findes i dag.
Oplægget er på engelsk - med kort facilitering på dansk.
Læs Cummins’ indholdsmanchet på bagsiden af programfolderen.

12.00: Frokost og forlagsudstilling

13.00: Temaoplæg - 1. runde

14.00: Pause - kaffe/the og kage

14.15: Temaoplæg - 2. runde

15.15: Kom tilbage til plenum-pause

15.25: Farvel til farvede forventninger
Laila Colding Lagermann, ph.d., forsker, konsulent og forfatter
Læreres forståelser af og forventninger til elever er ikke uskyldige. De afspejles i børnenes selvforståelse og påvirker deres præstationer og faglige resultater. Oplægget handler om minoritetsetniske elevers muligheder og begrænsninger for at deltage i det, der foregår i skolen, set fra et elevperspektiv. Undervejs kommer bud på, hvordan lærere og øvrige professionelle kan bidrage til at øge chanceligheden for denne elevgruppe med afsæt i en kritisk farvebevidst pædagogik.

16.10: Farvel og tak for i dag
På gensyn torsdag den 6. oktober 2022.

 

Vælg blandt følgende temaoplæg:

A
Regelgrundlaget for folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog
Ann-Cherie Thulstrup, læringskonsulent, Styrelsen For Undervisning og Kvalitet, BUVM
Undervisning i dansk som andetsprog er en ret for tosprogede elever med behov for sprogstøtte. Derfor skal elevernes sproglige kompetencer vurderes individuelt og kontinuerligt.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) præsenterer og uddyber regelgrundlaget for undervisning i dansk som andetsprog med bl.a. fokus på forståelse af og skelnen mellem dansk som andetsprog supplerende, basis og sproglig udvikling i fagene. - Hvornår tilbydes hvad, og hvad betyder det fx for organiseringen?
Særligt relevant for alle, der vil have indsigt i eller genopfrisket de formelle rammer og bestemmelser for fagområdet.

B
Skru på sprogknappen i alle fag
Anne Weile, VUC-lærer og Ann Kristine Langholz, FGU-lærer
I denne temagruppe går instruktørerne, der også er forfattere til bogen ’Skru på sprogknappen’, helt tæt på, hvordan man kan give eleverne gode sproglige forudsætninger for læring i alle fag. Efter en kort, teoretisk indledning vil deltagerne blive præsenteret for konkrete øvelser og materialer, der kan give inspiration til at inddrage elevernes sproglige forudsætninger i undervisningen. Øvelser og materialer afprøves i praksis.
Særligt relevant for faglærere på mellemtrinnet og i udskolingen.

C
Ordblindhed og dansk som andetsprog
Trine Nobelius, specialkonsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, BUVM
- Hvordan afdækker vi, om en elev med dansk som andetsprog er ordblind?
- Hvad kan vi med fordel vægte i undervisningen af ordblinde elever med dansk som andetsprog?
I oplægget besvares ovenstående spørgsmål med udgangspunkt i viden om sprog- og skriftsprogsvanskeligheder med særligt fokus på ordblindhed og dansk som andetsprog.
Særligt relevant for dansklærere på alle trin samt dsa- og læsevejledere.
 
D
Sproget i bevægelse
Lotte Salling, forfatter og bevægelsespædagog
Når vi flytter fokus væk fra det talte sprog, kan vi styrke børns sprog generelt og samtidig give sejrsoplevelser til elever med sproglige udfordringer, herunder børn med dansk som deres andetsprog. Ved at inddrage sansemotoriske og rytmiske aktiviteter i undervisningen kan vi styrke sprogudviklingen, læringen, selvværdet og fællesskabet. I denne temagruppe præsenteres ideer til simple ændringer, der skærper både motivation, koncentration og social opmærksomhed.
Særligt relevant for indskolingslærere og pædagoger.

E
Hit med sprogskatten - elevernes sprog som resurse
Kristin R. Vilhjalmsdottir, underviser, konsulent og projektleder
Styrk dine elevers selvbillede og sproglige stolthed ved at arbejde bevidst med den sproglig mangfoldighed i det flersprogede læringsrum. Få inspiration til en undervisning, som lader flersprogetheden blomstre i skolens hverdag og i det fysiske rum. Du får praksisnære og kreative ideer til at få børnenes sprogskatte frem i lyset. Oplægget tager afsæt i arbejdsformen ’Det Flyvende Tæppe - børn og unges sprog- og kulturskatte’, der arbejder med selvbilleder, sprog, kultur og fællesskaber.  
Særligt relevant for pædagoger og lærere i dansk, billedkunst, sprog- og kulturfag på alle klassetrin.

F
Dansk som andetsprog i matematik
Michael Wahl Andersen, lektor, Københavns Professionshøjskole
Elevernes sproglige kompetencer som en væsentlig forudsætning for at lære gælder naturligvis også i matematik. Temagruppen sætter fokus på flersprogede elevers anvendelse af sprog i matematikundervisningen, herunder hvorfor sproget er en væsentlig faktor for læring, og hvordan forskellige former for aktiv sproginddragelse understøtter elevernes arbejdende hukommelse og dermed medvirker til at kvalificere deres læring i matematik.
Særligt relevant for alle, der underviser flersprogede elever i matematik.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, skoleledere, konsulenter og andre med interesse for undervisning af flersprogede elever i grundskolen.

Instruktører

Nadia Mansour - Ph.d. og adjunkt i dansk
Laila Colding Lagermann - Ph.d., selvstændig forsker, konsulent og forfatter
Ann-Cherie Thulstrup - Læringskonsulent
Anne Weile - VUC-lærer
Ann Kristine Langholz - FGU-lærer
Trine Nobelius - Specialkonsulent
Lotte Salling - Forfatter og bevægelsespædagog
Kristin R. Vilhjálmsdóttir - Underviser, konsulent og projektleder
Michael Wahl Andersen - Pædagogisk konsulent, cand. pæd. psyk.
Jim Cummins - Professor emeritus

Fagområder

Dansk som andetsprog

Kontakt