Hvilke regler gælder?

Nye elever fra Ukraine, der indskrives i den danske folkeskole, har lige som alle andre nyankomne elever krav på undervisning i dansk som andetsprog. Men Særloven, aftalen om modtagelse af fordrevne børn og unge fra Ukraine, giver kommunerne mere frihed til at etablere tilbuddene. 

Kvinde sidder ved computer

Den såkaldte Særlov fra 25. april 2022 giver kommunerne stor fleksibilitet i forbindelse med modtagelsen af og tilrettelæggelsen af undervisningstilbuddet til fordrevne børn og unge fra Ukraine.

 

Når man som barn i den skolesøgende alder ankommer til Danmark fra et andet land og bliver indskrevet i den danske folkeskole, har man ret til undervisning i dansk som andetsprog. Dansk som andetsprog er et selvstændigt fag i fagrækken og er beskrevet som et særligt fagområde med to sæt Fælles Mål:

  • Dansk som andetsprog – basis
  • Dansk som andetsprog – supplerende

Dansk som andetsprog – basis er for de elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, og dansk som andetsprog – supplerende er for de elever, der ikke uden sprogstøtte kan få tilstrækkeligt udbytte af undervisningen i almenklassen. Omfanget og varigheden af dansk som andetsprog skal alene bero på en individuel vurdering.

Denne lovgivning er de nyankomne elever fra Ukraine omfattet af på samme vis som de øvrige elever, der ankommer til Danmark og har dansk som deres andetsprog.

Ny aftale giver stor fleksibilitet

Den 25. april blev der imidlertid indgået en politisk aftale, som tillader fravigelse af gældende regler og giver vide rammer for kommunernes individuelle tilrettelæggelse af modtagelsen og undervisningstilbuddet til de nyankomne børn og unge fra Ukraine. 

Herunder kan du finde mere om rammer og regler for undervisningen i dansk som andetsprog - og læse den nye særaftale.